Dansk

Bestil jeres ophold online

0
0
0
0
 
Bestil jeres ophold online

Service & Info

Service & Info

Service & Info

Service & Info

Generelle betingelser for deltagelse i konkurrencer, udlodninger og præmieringer, arrangeret af Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG

1. Ansvar for, gyldighedsomfang af og accept af nedenstående generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

1.1. Disse generelle regler gælder for deltagelse i konkurrencer, udlodninger og præmieringer (herefter i helhed omtalt som bare "konkurrencer"), der arrangeres og gennemføres af Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG.

1.2. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig retten til at opstille særlige regler for deltagelse i udvalgte konkurrencer. Disse vil altid kunne læses på den til konkurrencen hørende underside på Weissenhäuser Strands hjemmeside.

1.3. Konkurrencer arrangeres af Ferien- und Freizeitspark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestr. 1, 23758 Weissenhäuser Strand, Tyskland.

1.4. Med deltagelse i konkurrencer, arrangeret af Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, accepterer deltageren udtrykkeligt og bindende de generelle regler for deltagelse i konkurrencer o.l.

1.5. I det følgende anvendes begrebet "konkurrence“ generelt om både konkurrencer, udlodninger og præmieringer.

2. Hvem kan deltage i Weissenhäuser Strands konkurrencer?

2.1. Konkurrencerne er åbne for alle personer, der er fyldt 18 år, og som har direkte reserveret (online, pr. email eller telefonisk) og betalt et ophold i  januar måned i Ferien- & Freizeitspark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG.

2.2. Udelukket fra at deltage i konkurrencerne er alle medarbejdere på Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG og alle personer, der på den ene eller anden måde er eller har været involveret i tilrettelæggelsen og afviklingen af den aktuelle konkurrence. Det samme gælder for disses familiemedlemmer eller samboende og dennes familiemedlemmer (fra bedsteforældre til børnebørn).

2.3. I forbindelse med konkurrencen "Vinterglæder" uddeles der et lod pr. overnatning pr. feriebolig / hotelværelse.

2.4. I forbindelse med konkurrencen "Vinterglæder" er deltagelse betinget af deltagerens overnatning på Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG. Overnatninger, der gennemføres i forbindelse med møder, gruppe- og skolerejser eller erhvervsrejser giver ikke adgang til at deltage i konkurrencen "Vinterglæder".

2.5 Deltageren er ansvarlig for korrekt angivelse af de angivne data (især telefonnummer og post/e-mail adresse).

2.6 Det angivne antal personer må være i overensstemmelse med sandheden. Er det ikke tilfældet, vil det føre til udelukkelse af konkurrence, jf. § 7.

3. Afvikling af konkurrence

Ved deltagelse i enhver konkurrence vil deltagere også blive informeret om evt. særlige deltagerbetingelser, jf. § 1. Dette omfatter orientering om start og afslutning på konkurrencen, deltager- og vinderprocedurer og evt. spørgsmål om præmier og disses udlevering. Udlodningen af præmier i forbindelse med konkurrencen "Vinterglæder" sker efter 1. februar 2021. 

4. Deltagelse sker skriftligt eller i visse tilfælde pr. telefon

Deltagelse i konkurrencen "Vinterglæder" er betinget af ophold i ferieboliger eller hotelværelser i Ferien- und Freizeitpark Weissenhäusen Strand GmbH & Co. KG. Ved bestilling uden ankomst er deltagelse i konkurrencen "Vinterglæder" udelukket.

5. Gevinster og præmier

5.1. Konkrete gevinster i form af ophold, entrébilletter o.l. kan ikke udbetales kontant eller ombyttes til andre præmier.  Gevinster kan heller ikke overdrages til andre.

5.2. Med mindre andet udtrykkeligt er nævnt i særlige konkurrencebetingelser, stilles gevinsten omkostningsfrit til rådighed for vinderen. I konkurrencen "Vinterglæde" er udlevering af 1. og 2. præmien betinget af personlig fremmøde i Freien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, Seestrasse 1, 23758 Weissenhäuser Strand. Vinderen orienteres direkte om tidspunktet for udleveringen. Det understreges, at udbetaling af kontante præmier udelukkende sker i €.

5.3. De endelige gevinster og præmier kan i visse tilfælde i detaljer afvige fra billeder og beskrivelser i konkurrencebeskrivelsen, ligesom variationer kan forekomme.

5.4. Er præmien et ferieophold eller et gavekort til aktiviteter hos udbyderen, kan der være sæsonmæssige begrænsninger i brugen af præmien. Dette kan ikke give anledning til evt. udbetaling af værdidifferencer.

6. Udelukkelse af deltagere

6.1. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencer. Dette gælder især ved bevidst brud på konkurrencebetingelserne eller hvis deltagere har forsøgt at snyde eller manipulere med konkurrence eller gjort bevidst forsøg herpå eller har anvendt uretmæssige hjælpemidler.

6.2. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG kan også udelukke deltagere, såfremt der er begrundet mistanke om, at disse har gjort sig eller tænkt at gøre sig skyldige i strafbare handlinger, ikke mindst ærekrænkende eller hadskabende overfor mennesker af anden race, nationalitet, køn eller religion.

7. Udelukkelse fra udtrækning af vindere

Hvis Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG efterfølgende kan konstatere, at en deltager har haft hensigter, der ville have været grund til udelukkelse, jvf. § 6 eller ikke har været berettiget til deltagelse, jvf. § 2, kan Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG udelukke deltageren fra udtrækningen af konkurrencens vinder.

8. Offentliggørelse af navne som del af markedsføring

8.1. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG har lov til at offentliggøre navnet på konkurrence-vindere på Weissenhäuser Strands internet side eller sociale medier med mindre, at vinderen udtrykkeligt har frabedt sig offentliggørelse.

8.2. Konkurrence-vindere er forpligtet til i rimeligt omfang at medvirke vederlagsfrit i audio-, foto-, billed- og tekst-markedsføring i  radio, internet eller trykte medier og vederlagsfrit at lade sine konkurrencebidrag i billeder, ord eller anden tekst offentliggøre i en for konkurrencens relevant form.

9. Afbrydelse eller afslutning af konkurrencer

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig retten til til hver en tid at afbryde eller afslutte igangværende konkurrencer. Dette gælder især ved opstået force majeure eller i tilfælde af, at konkurrencen ikke kan gennemføres eller fuldføres af andre organisatoriske, tekniske eller juridiske grunde. Deltagere kan i sådanne tilfælde ikke rejse fordringer af nogen art mod Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG.

10. Ansvarshæftelse

10.1. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG hæfter ikke for mangelfulde eller falske informationen, som er blevet viderebragt eller distribueret af konkurrence-deltagere og/eller tredje part i forbindelse med deres deltagelse i konkurrencen.

10.2. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG kan ikke påtage sig noget ansvar for, at alle links og henvisninger i forbindelse med konkurrencen er korrekte og fuldstændige.

10.3. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG hæfter ikke for evt. skader opstået ved forstyrrelse af tekniske anlæg eller for forsinkelser eller afbrydelser af evt. data-transmissioner, der har relation til deltagelse i konkurrencen eller har relation til brugen af evt. konkurrencepræmie. Undtaget for ansvarsfritagelsen er evt. erstatningskrav som følge af skade på liv, legeme og sundhedstilstand eller på grund af væsentlige kontraktforpligtelser.

11. Betingelser ved mundtligt formidlede regler i skriftlige konkurrencer

I tilfælde af, at evt. mundtligt formidlede regler indholdsmæssigt afviger fra de ovenstående generelle konkurrencebetingelser eller fra de evt. særlige konkurrencebetingelser, der gælder for den specifikke konkurrence, gælder de afvigende regler fra de generelle konkurrencebetingelser eller de særlige regler for den pågældende konkurrence udtrykkeligt kun for den pågældende konkurrence.

12. Ændringer af konkurrencebetingelserne

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG forbeholder sig retten til til hver en tid og uden forudgående varsel at ændre konkurrencebetingelserne.

13. Beskyttelse af persondata

13.1. Alle deltagernes personfølsomme data bliver udtrykkeligt kun gemt og anvendt til gennemførelse og afvikling af den pågældende konkurrence. Data videregives ikke til tredje part.  Dette gælder også for benyttelse i markedsførings-sammenhæng.

13.2. Efter afslutningen af konkurrencen bliver deltagernes data omgående spærret og indenfor rammerne af de teknisk forhåndenværende rutiner derefter slettet. Det er muligt for alle deltagere frit at annullere sin deltagelse i konkurrencen og sin accept af, at vedkommendes data bliver gemt og anvendt i forbindelse med konkurrencen. Enhver annullering kan meddeles Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG på mail: marketing@weissenhaeuserstrand.de.

13.3. Med annullering af data er deltagelse i konkurrencen og en evt. efterfølgende gevinst naturligvis ikke længere muligt.

14. Afsluttende regler

14.1. I tilfælde af tvivl gælder lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.

14.2. Evt. afvigelse fra disse konkurrencebetingelser skal foreligge skriftligt for at træde i kraft. Det samme gælder hvad angår frafald af kravet om skriftlige regler.

14.3. Skulle en eller flere af de ovenstående bestemmelser helt eller delvist være eller blive ugyldige, inaktive eller ikke-gennemførlige, vedbliver alle øvrige bestemmelser med at være i kraft. In-aktive bestemmelser afløses af en tilsvarende gyldig bestemmelse. I tilfælde er manglende regler gælder begge sæt af  bestemmelser.

14.4. Værneting er Weissenhäuser Strand, i det tilfælde af at begge parter enes om dette. Ellers gælder værneting eller bopæl for klageren.

14.5. Evt. afgørelser kan ikke ankes.

15. Arrangør af konkurrencer

Alle konkurrencer arrangeres af:

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG
Seestr. 1
D-23758 Weissenhäuser Strand

Tyskland

Tlf.: +49 04361 55 0
Fax: +49 04361 55 2720
E-mail: info@weissenhaeuserstrand.de

Juridisk virksomhedsnummer: DE 135233849
Juridisk hjemsted: Oldenburg in Holstein HR A 1093

Weissenhäuser Strand Betriebs GmbH er et aktieselskab, ledet af følgende personer


Adm. direktører: David Depenau, Sascha Kaiser
Hjemsted: Oldenburg/H. HR B 122

Vi kan se, at den browser, der anvendes, er forældet. Browser er det stykke software, der anvendes for at benytte internettet.  For at kunne se alt indholdet og få det fulde udbytte af
vores hjemmeside, er det nødvendigt at opdatere browseren. Dette kan for de fleste browseres vedkommende gøres gratis, uden fare  og på dansk ved at klikke her: http://browsehappy.com.