Weissenhäuser Strand GmbH & Co KG's beskyttelse af følsomme persondata

Vi tager brug og beskyttelse af personfølsomme data på vores hjemmeside meget alvorligt. Læs mere om vores regelsæt og beskyttelsen af data nedenfor.

Vi er glade for, at du / I besøger vores hjemmeside, og vi takker for din / jeres interesse for Weissenhäuser Strand.

Beskyttelse af personoplysninger er et vigtigt anliggende for os. Derfor finder behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på den pågældende person sted i nøje overensstemmelse med gældende europæisk og national lovgivning.

Såfremt behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke eksisterer noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt den pågældende persons samtykke.

Du / I kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde din / jeres samtykkeerklæring med fremtidig virkning. For at gøre dette bedes du / I venligst rette henvendelse til den ansvarshavende. Se kontaktoplysninger nederst i denne databeskyttelseserklæring.

Med nedenstående ønsker Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG at informere offentligheden om type, omfang og formål med de personoplysninger, der behandles af Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG. Derudover bliver du / I gennem denne databeskyttelseserklæring informeret om jeres rettigheder.

Definitioner

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KGs databeskyttelseserklæring er baseret på de begreber, der er anvendt i de europæiske direktiver og forordninger ved vedtagelsen af den generelle EU-databeskyttelsesforordning (i det følgende benævnt: „EU-GDPR“).  Vores databeskyttelseserklæring skal være nem at læse og forstå både for offentligheden og for vores gæster og forretningsforbindelser. For at sikre dette, vil vi gerne forklare de anvendte begreber på forhånd.

I denne databeskyttelseserklæring og på vores hjemmeside bruger vi blandt andet følgende begreber:

Persondata er alle oplysninger, der henviser til en identificeret eller en identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registreret person"). En fysisk person anses for at være identificerbar, hvis vedkommende direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved tildeling af et kendetegn, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, et online-kendetegn eller en eller flere særlige kendetegn, der udtrykker den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

Den registrerede person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis  personoplysninger behandles af den registeransvarshavende.

Behandling er enhver proces eller række af processer - med eller uden brug af automatisk behandling - som personoplysninger gøres til genstand for, såsom indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overlevering, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Begrænsning af behandlingen er mærkningen af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres fremtidige behandling.

Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende de pågældende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser.

Pseudonymisering er behandlingen af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at disse supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ansvarshavende eller registeransvarshavende er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-lovgivningen eller en medlemsstats lovgivning, kan den ansvarshavende eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne fastsættes i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller en medlemsstats lovgivning.

Ordrebehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler personoplysninger på den ansvarshavendes vegne.

Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ, der oplyses personoplysninger uanset. om det drejer sig om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der som led i en isoleret forespørgsel i henhold til EU-lovgivningen eller en medlemsstats lovgivning modtager personoplysninger, anses dog ikke for at være modtager.

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ ud over den registrerede person, den ansvarshavende, ordrebehandler og de personer, der med direkte reference til den ansvarshavende eller til ordrebehandler er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

Samtykke er enhver af den registrerede persons frivilligt til det specifikke tilfælde og på en oplyst og utvetydigt måde afgivne hensigtserklæring i form af en erklæring eller en anden entydig bekræftende handling, hvormed den registrerede person giver udtryk for, at vedkommende er indforstået med behandlingen af de personoplysninger, der vedrører ham eller hende.

Registrering

Den registrerede person har mulighed for at registrere sig på den registeransvarshavendes hjemmeside med angivelse af personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der derved overføres til den registeransvarshavende, fremgår af den respektive inputmaske, der anvendes til registreringen. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede person, anvendes og gemmes udelukkende til internt brug af den registeransvarshavende. Den registeransvarshavende kan foranledige videregivelse til én eller flere ordrebehandlere (for eksempel en pakketjenesteudbyder), der ligeledes udelukkende anvender og gemmer de personoplysninger, som er tilskrevet af den registeransvarshavende, til internt brug.

Ved en registrering på den registeransvarshavendes hjemmeside bliver den registrerede persons tildelte IP-adresse, samt dato og tidspunkt for registreringen, gemt af internetudbyderen. Lagringen af disse data finder sted på baggrund af, at misbrug af vores tjenester kun kan forebygges på denne måde, og såfremt behovet opstår gør disse data det muligt at opklare begåede forbrydelser og ophavsretlige krænkelser. I denne henseende er lagring af disse data til beskyttelse af den registeransvarshavende påkrævet. En videregivelse af disse data til tredjeparter foretages generelt ikke, såfremt der ikke findes en juridisk forpligtelse til videregivelse, eller såfremt videregivelsen tjener til retsforfølgelse.

Registreringen af den registrerede person under frivillig angivelse af personoplysninger bruges af registeransvarshavende til at tilbyde den registrerede person indhold eller tjenester, der på grund af sagens natur kun tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer har frit mulighed for at få de personoplysninger, der er angivet ved registreringen, fuldstændigt slettet fra den registeransvarshavendes database.

Den registeransvarshavende vil til enhver tid på anmodning enhver registreret person kunne oplyse om, hvilke personoplysninger, der er lagret om den registrerede person. Ydermere korrigerer eller sletter den registeransvarshavende personoplysninger efter ønske eller meddelelse fra den registrerede person, såfremt der ikke foreligger lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Kontakt

Personoplysninger behandles også af Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, hvis du / I selv har oplyst os om disse. Dette sker for eksempel hver gang, du /I kontakter os. De personoplysninger, som vi får på denne måde, anvendes naturligvis udelukkende til det formål, som du / I har stillet os til rådighed ved denne kontakt. En meddelelse med disse oplysninger finder sted udtrykkeligt på frivillig basis og med din / jeres samtykke. Hvor det herved drejer sig om oplysninger om kommunikationskanaler (f.eks. e-mail-adresse, telefonnummer), indvilliger du / I også i, at vi eventuelt kontakter dig / jer gennem denne kommunikationskanal, når vi besvarer din / jeres anliggende.

Sikkerhed

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG træffer en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte din / jeres personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, ændring eller tab og mod uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang.

Dog kan der ved Internetbaserede dataoverførsler dybest set forekommer huller i sikkerheden, således at en fuldkommen beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står det enhver registreret person frit for, om man vil formidle personoplysninger til os på alternative måder, for eksempel telefonisk.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider (såkaldte eksterne links).

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG er som udbyder af sit eget indhold ansvarlig i henhold til den gældende europæiske og nationale lovgivning. Der skal skelnes mellem disse egne indhold og links til andre udbyderes indhold. Vi har ingen indflydelse på, om andre operatørers hjemmesider er i overensstemmelse med den gældende europæiske og nationale lovgivning. Du / I kan søge information herom i databeskyttelseserklæringen på den respektive hjemmeside. Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG er ikke ansvarlig for tredjeparts indhold, der stilles til rådighed og er specielt markeret via links, og har ikke tilsluttet sig disse. Alene udbyderen af den hjemmeside, hvortil der blev refereret, hæfter for ulovligt, urigtigt eller ufuldstændigt indhold og for skader som følge af brug eller manglende brug af oplysningerne.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at gøre den brugervenlig og for at afstemme den optimalt til dit / jeres behov. Cookies er små tekstfiler, der, så snart du / I besøger en hjemmeside, sendes fra en web-server til din / jeres browser og gemmes lokalt på din / jeres enhed (PC, Notebook, Tablet, Smartphone, osv.).

Mange hjemmesider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder en såkaldt cookie-id. En cookie-id er cookiens entydige kendetegn. Det består af en tegnstreng, hvorigennem hjemmesider og server kan tilknyttes til en specifik Web-browser, hvor cookien er blevet gemt. Dette giver mulighed for at skelne de hjemmesider og servere, som den registrerede person har besøgt, fra andre webbrowsere, som indeholde andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af den unikke cookie-id. Når du / I besøger den samme hjemmeside igen med den samme enhed, bruges disse informationer til automatisk at genkende dig / jer og gøre det lettere for dig / jer at navigere.

Du / I kan foretage accept eller afvisning af cookies - også til webtracking - i din / jeres browser-indstillinger. Du / I kan konfigurere din / jeres browser således, at cookies principielt bliver afvist, eller du / I kan på forhånd blive informeret, hvis der skal gemmes en cookie. I så tilfælde kan hjemmesidens funktionalitet dog blive forringet (for eksempel ved bestillinger). Din / jeres browser har også en funktion til at slette cookies (for eksempel via "Slet browserdata"). Dette er muligt i alle gængse browsere. Du / I kan finde flere oplysninger i brugervejledningen eller i din / jeres browsers indstillinger.

Indsamling af generelle data og oplysninger

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KGs hjemmeside indsamler ved hvert besøg af en registreret person eller af et automatiseret system en række generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler.

Følgende kan indsamles:

 • de anvendte browsertyper og versioner
 • det besøgende systems operativsystem
 • den hjemmeside, hvorfra det besøgende system når hen til vores hjemmeside (en såkaldt referrer)
 • de underhjemmesider, der via et besøgende system styres hen til vores hjemmeside
 • dato og tidspunkt for besøget på hjemmesiden
 • en web-protokol-adresse (IP-adresse)
 • det besøgende systems internetudbyder
 • andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge eventuelle angreb på vores IT-systemer.

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG drager ingen følgeslutninger ved brugen af disse generelle data og oplysninger om den registrerede person. Disse oplysninger er tværtimod nødvendige for at kunne:

 •  at levere korrekt indhold på vores hjemmeside
 •  at forbedre indholdet af vores hjemmeside, samt reklamering for denne
 • at sikre, at vores IT-systemer og teknologien bag vores hjemmeside er permanent funktionsdygtige
 • at stille de nødvendige oplysninger til rådighed til de retshåndhævende myndigheder i tilfælde af et IT-angreb.

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG analyserer disse anonymt indsamlede data og oplysninger på den ene side statistisk og på den anden side også for at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed, for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau af de af os behandlede personoplysninger. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personoplysninger, der angives af en registreret person.

Rutinemæssig sletning og spærring af personoplysninger

Den registeransvarshavende behandler (i denne forstand også: gemmer) kun den registrerede persons personoplysninger i den periode, der er nødvendig for formålet med oplagringen eller hvis dette er fastsat af de europæiske udstedere af direktiver og forordninger eller en anden lovgivning i love eller regler, som den registeransvarshavende er underlagt.

Såfremt formålet med oplagringen bortfalder, eller såfremt en oplagringsfrist fastsat af de europæiske udstedere af direktiver og forordninger eller en anden lovgivning udløber, bliver personoplysningerne rutinemæssigt spærret eller slettet i henhold til de lovpligtige forskrifter.

Den registrerede persons rettigheder

Ret til at indhente bekræftelse: Enhver registreret person har ret til af den registeransvarshavende at anmode om en bekræftelse af, om den pågældendes personoplysninger behandles. Såfremt en registreret person vil benytte sig af denne bekræftelsesret, kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende.

Ret til at blive informeret: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har til enhver tid ret til gratis hos den registeransvarshavende at indhente information om de for den pågældende lagrede personoplysninger samt til at få en kopi af disse oplysninger. Desuden giver den europæiske udsteder af direktiver og forordninger den registrerede person ret til information om følgende oplysninger:

 • behandlingsformålene
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller bliver videregivet til, især ved modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
 • hvis det er muligt, den planlagte periode, som personoplysningerne gemmes i, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelsen af denne periode
 • eksistensen af en ret til korrektion eller sletning af den pågældendes personoplysninger eller til begrænsning af den ansvarshavendes behandling eller en ret til indsigelse mod denne behandling
 • eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede person: Alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse
 • eksistensen af en automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med paragraf 22 afsnit 1 og 4 i EU-GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - fyldestgørende oplysninger om den anvendte logik samt omfanget af og de tilstræbte virkninger en sådan behandling vil have for den registrerede person.

Derudover har den registrerede person ret til at blive informeret, hvis personoplysninger er videregivet til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, så har den registrerede person i øvrigt ret til at få oplysninger om de passende garantier i forbindelse med videregivningen.

Såfremt en registreret person vil benytte sig af denne bekræftelsesret, kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende.

Ret til korrektion: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har ret til at anmode om øjeblikkelig korrektion af den pågældendes ukorrekte personoplysninger. Derudover har den registrerede person ret, under hensyntagen til formålene med behandlingen, at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger – også ved en supplerende erklæring.

Såfremt en registreret person vil benytte sig af denne bekræftelsesret, kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende.

Ret til sletning (ret til at blive glemt): Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har ret til hos den ansvarshavende at anmode om, at den pågældendes personoplysninger slettes straks, hvis en af følgende årsager gælder og såfremt behandlingen ikke er påkrævet:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede person tilbagekalder sit samtykke, hvorpå behandlingen jf. paragraf 6 afsnit 1 A i EU-GDPR eller paragraf 9 afsnit 2 A i EU-GDPR er baseret, og der findes intet andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Den registrerede person gør jf. paragraf 21 afsnit 1 i EU-GDPR indsigelse mod behandlingen, og der findes ikke andre prioriterede berettigede årsager til behandlingen, eller den registrerede person gør jf. paragraf 21 afsnit 2 i EU-GDPR indsigelse mod behandlingen.
 • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
 • Sletningen af personoplysninger er påkrævet for at overholde en retlig forpligtelse i forhold til EUs lovgivning eller lovgivningen i medlemsstaterne, som den ansvarshavende er underlagt.
 • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tjenesteydelser, der tilbydes af informationssamfundet i overensstemmelse med paragraf 8 afsnit 1 i EU-GDPR.

Såfremt en af ovenstående grunde gælder og en registreret person ønsker at foranledige sletning af personoplysninger, som lagres hos Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG,  kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende. Den registrerede persons sletningsanmodning vil da straks blive efterkommet.

Hvis personoplysninger er blevet offentliggjort af Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG og er vores virksomhed som ansvarshavende så i henhold til paragraf 17 afsnit 1 i EU-GDPR ansvarlig for at slette personoplysninger, så træffer Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og udgifterne til gennemførelsesforanstaltninger, herunder også tekniske, foranstaltninger til at informere andre databehandlingsansvarlige, som behandler de offentliggjorte personoplysninger, om at den registrerede person har anmodet om sletning af samtlige links til disse personoplysninger eller kopier eller dubletter af disse personoplysninger, der behandles af disse andre ansvarshavende, for så vidt at behandlingen ikke er nødvendig.  Den registeransvarshavende vil derefter i hvert enkelttilfælde foranledige det nødvendige.

Ret til begrænsning af behandlingen: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har ret til af den ansvarshavende at anmode om begrænsning af behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Den registrerede person drager rigtigheden af personoplysningerne i tvivl, og det i en periode, der gør det muligt for ansvarshavende at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, den registrerede person afviser sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om en begrænsning af brugen af personoplysningerne.
 • Den ansvarshavende har ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men den registrerede person har dog brug for disse til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
 • Den registrerede person har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til paragraf 21 afsnit 1 i EU-GDPR, og det er endnu ikke afgjort, om den ansvarshavendes legitime grunde opvejer den registrerede persons grunde. 

Såfremt en af ovenstående forudsætninger er opfyldt og en registreret person ønsker at anmode om begrænsning af de personoplysninger, som lagres hos Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG, kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende. Begrænsningen af behandlingen vil da straks blive foranlediget.

Ret til dataportabilitet: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har ret til at få den pågældendes personoplysninger, som er stillet til rådighed for en ansvarshavende af den registrerede person, i et struktureret, konventionelt og maskinlæsbart format. Den pågældende har også ret til uhindret af den ansvarshavende, som har fået personoplysningerne stillet til rådighed, at indsende disse personoplysninger til en anden ansvarshavende, såfremt behandlingen bygger på samtykket i henhold til paragraf 6 afsnit 1 A i EU-GDPR eller paragraf 9 afsnit 2 A i EU-GDPR eller på en kontrakt i henhold til paragraf 6 afsnit 1 B i EU-GDPR, og behandlingen finder sted ved hjælp af automatiserede processer, såfremt behandlingen ikke er nødvendig for varetagelsen af en opgave, som udføres i offentlighedens interesse eller som følge af udøvelsen af offentlig myndighed, som er blev overgivet til den ansvarshavende.   

Endvidere har den registrerede person ved udøvelsen af sin ret til dataportabilitet i henhold til paragraf 20 afsnit 1 i EU-GDPR ret til at bevirke, at personoplysningerne sendes direkte fra en ansvarshavende til en anden ansvarshavende, så vidt dette er teknisk muligt og såfremt andre personers rettigheder og friheder ikke påvirkes. 

Den registrerede person kan til enhver tid gøre brug af retten til dataportabilitet ved at kontakte den registeransvarshavende.

Ret til indsigelse: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har til enhver tid ret til, som følge af den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger i henhold til paragraf 6 afsnit 1 E eller F i EU-GDPR.  Dette gælder også for en profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af en indsigelse behandler Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan fremlægge overbevisende beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, der opvejer den registrerede persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG behandler personoplysninger til brug for adresserede reklameforsendelser, så har den registrerede person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne med henblik på sådanne reklamer. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det finder sted i forbindelse med en sådan direkte markedsføring. Gør den registrerede person indsigelse overfor Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, så ophører Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG med at behandle personoplysningerne til disse formål.

Desuden har den registrerede person, som følge af den pågældendes særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandling af den pågældendes personoplysninger, som finder sted hos Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG til historiske eller videnskabelige forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til paragraf 89 afsnit 1 i EU-GDPR, medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse. 

Den registrerede person kan til enhver tid gøre brug af retten til at gøre indsigelse ved at kontakte den registeransvarshavende direkte. Den registrerede person kan også frit i forbindelse med brugen af tjenester i informationssamfundet, uanset direktiv 2002/58/EF, gøre brug af sin ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der involverer tekniske specifikationer.

Automatiserede beslutninger i individuelle sager, herunder profilering: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har ret til ikke at blive underkastet en beslutning beroende på en udelukkende automatiseret behandling - herunder også profilering - som har den modsatte retsvirkning på den pågældende eller som på lignende måde påvirker den pågældende væsentligt, medmindre afgørelsen:

 • ikke kræves for indgåelsen eller udførelsen af en kontrakt mellem registrerede person og den registeransvarlige eller
 • er tilladt på grund af lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, som den ansvarshavende er underlagt, og denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at sikre den registrerede persons rettigheder og friheder samt legitime interesser eller
 • sker med udtrykkelig tilladelse fra den registrerede person.

Såfremt beslutningen er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem den registrerede person og den ansvarshavende eller hvis den sker efter udtrykkelig tilladelse fra den registrerede person, træffer Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG passende foranstaltninger til at sikre den registrerede persons rettigheder og friheder samt legitime interesser, herunder som minimum retten til at opnå indgreb fra en person fra den ansvarshavendes side til fremlæggelse af egen holdning og til anfægtelse af beslutningen.

Såfremt en registreret person vil benytte sig af retten ved automatiserede beslutninger, kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende.

Ret til at tilbagekalde et samtykke i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger: Enhver registreret person, hvis personoplysninger behandles, har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysninger.

Såfremt en registreret person vil benytte sig af retten til at tilbagekalde et samtykke, kan den pågældende til enhver tid kontakte den registeransvarshavende.

Beskyttelse af personoplysninger ved ansøgninger og i ansøgningsprocesser

Den registeransvarshavende indsamler og behandler ansøgeres personoplysninger med henblik på at afvikle en ansøgningsproces. Behandlingen kan også foretages via elektroniske midler. Dette er især tilfældet, når en kandidat har indsendt tilsvarende ansøgningsdokumenter elektronisk, for eksempel via e-mail, til den registeransvarshavende. Hvis den registeransvarshavende indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de overførte personoplysninger med henblik på afvikling af et beskæftigelsesforhold i henhold til de lovpligtige bestemmelser. Såfremt der af registeransvarshavende ikke indgås en ansættelseskontrakt med en ansøger, så slettes ansøgningsdokumenterne seks måneder efter meddelelsen om afslagsbeslutningen automatisk, hvis en sletning ikke står i vejen for registeransvarshavendes øvrige legitime interesser. Andre legitime interesse er i denne forstand for eksempel en bevisbyrde i en sag efter den generelle ligebehandlingslov (AGG).

Databeskyttelsesbestemmelser ved brugen af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en hjemmesideanalysetjeneste af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Brugen omfatter databearbejdningsmetoden "Universal Analytics". Herved er det muligt at tilknytte data, sessioner og interaktioner på tværs af flere enheder til en pseudonym bruger-id og således analysere en brugers generelle aktiviteter. Denne databeskyttelseserklæring er leveret af www.intersoft-consulting.de.

Google Analytics benytter såkaldte "Cookies", tekstfiler, der gemmes på Deres computer og der gør en analyse af Deres brug af hjemmesiden mulig. De oplysninger, der genereres af cookien om Deres brug af denne hjemmeside sendes normalt af Google til en server i USA og bliver gemt der. I tilfælde af en aktivering af IP-anonymisering på denne hjemmeside forkorter Google Deres IP-adresse i de enkelte medlemsstater i den Europæiske Union eller i andre stater, der er tiltrådt aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overfører Google den fulde IP-adresse til en server i USA, hvor den så forkortes. Den af Google Analytics overførte IP-adresse fra Deres browser bliver ikke ført sammen med andre data af Google. Google vil for operatøren af denne hjemmeside bruge disse oplysninger til at vurdere Deres brug af hjemmesiden, til at opstille rapporter over hjemmesideaktiviteterne og til overfor hjemmesideoperatøren at yde andre tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og brugen af internettet. Til disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen. Retsgrundlaget for anvendelsen af Google Analytics er § 15 afsnit 3 TMG eller paragraf 6 afsnit 1 litra f i GDPR.  Sessioner og kampagner vil blive afsluttet efter en vis periode. Som standard afsluttes sessioner efter 30 minutter uden aktivitet og kampagner efter seks måneder. Tidsgrænsen for kampagner kan være op til to år. Vilkår for brug og beskyttelse af personoplysninger kan findes under https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://policies.google.com/?hl=de.

Du / I kan forhindre, at cookies bliver gemt, ved at indstille Deres browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du / i så tilfælde ikke kan anvende alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud. Derudover kan du / forhindre Googles registrering af data genereret af cookien og relateret til din / jeres brug af hjemmesiden (herunder din / jeres IP-adresse), samt Googles behandling af disse data, ved at downloade og installere en browser add-on. Fravalg af cookies forhindrer fremtidig registrering af din / jeres data ved besøg på denne hjemmeside. For at forhindre Universal Analytics´ registrering på tværs af flere enheder, skal du / I gennemføre fravalget på alle de systemer, der anvendes. Hvis du / I klikker her, indstilles cookie-fravalget: Deaktiver Google Analytics.

(Kilde: https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/)

Brug af Google Analytics Remarketing

Vores hjemmesider bruger Google Analytics’ Remarketing-funktioner i forbindelse med Google AdWords og Google DoubleClicks funktioner på tværs af enheder. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funktion gør det muligt at forbinde Google Analytics’ reklame-målgrupper med Google AdWords og Google DoubleClicks funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personlige annoncer, som er blevet tilpasset til dig / jer baseret på din / jeres tidligere brugs- og surfe-vaner på en enhed (f.eks. mobiltelefon) også vises på en af din / jeres andre enheder (f.eks. tablet eller PC).

Hvis du / I har givet et tilsvarende samtykke, knyttes din / jeres hjemmeside- og App-browserdata til dette formål med din / jeres Google-konto. På denne måde vises de samme personlige reklame-meddelelser på alle de enheder, hvor du / I logger på din / jeres Google-konto.

For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics alle Google-godkendte bruger-id'er, der midlertidigt er forbundet med vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupperne for reklamer på tværs af enheder.

Du / I kan afvise Remarketing/Targeting permanent ved at deaktivere personlig reklame på din / jeres Google-konto; for at gøre dette, skal du / I følge dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenfatningen af data registreret i din / jeres Google-konto sker udelukkende på grundlag af din / jeres samtykke, som du / I kan give eller tilbagekalde hos Google (paragraf 6 afsnit 1 litra A i GDPR).  Ved dataregistreringsprocesser, som ikke sammenføres i Deres Google-konto (f.eks. fordi du / I ikke har en Google-konto eller fordi du / I har gjort indsigelse mod sammenføringen) baseres på paragraf 6 afsnit 1 litra F i GDPR.  Den legitime interesse skyldes, at hjemmesideoperatøren har en interesse i en anonym analyse af besøgende på hjemmesiden til reklameformål.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne, kan du / I finde i Googles Databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Social Plugins

Vores hjemmeside bruger såkaldte Social Plugins ("plugins") til de sociale netværk Facebook og Google+, mikroblogging-tjenesterne Twitter og Instagram. Disse tjenester tilbydes af firmaet Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc. og Instagram LLC ("udbyder").

Facebook drives fra Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Du / I kan finde en oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drives fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Du / I kan finde en oversigt over plugins fra Google og deres udseende her: developers.google.com/+/web/

Twitter drives fra Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Du / I kan finde en oversigt over Twitter-knapperne og deres udseende her: twitter.com/about/resources/buttons

Instagram drives fra Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Du / I kan finde en oversigt over Instagram-knapperne og deres udseende her: blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Hvis du / I besøger en side på vores hjemmeside, som indeholder et plugin, opretter din / jeres browser en direkte forbindelse til Facebooks, Googles, Twitters eller Instagrams servere. Indholdet på plugin’et leveres direkte af den respektive udbyder til din / jeres browser og integreres i siden. Ved en integration af plugins får udbyderen information om, at din / jeres browser har besøgt den pågældende side på vores hjemmeside, også selvom du / I ikke har en profil eller ikke er logget ind. Denne information (samt Deres IP-adresse) sendes direkte af Deres browser til en server hos den pågældende udbyder i USA og bliver gemt der.

Hvis du / I er logget ind på en af tjenesterne, kan udbyderen ved dit / jeres besøg på vores hjemmeside knytte din / jeres profil direkte til Facebook, Google+ Twitter, og Instagram. Når du / i interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på "Like"-, "+1"-, "tweet"- eller "Instagram"-knapperne, bliver den tilsvarende information ligeledes overført direkte til udbyderens server og gemt der. Oplysningerne bliver desuden også offentliggjort på det sociale netværk på din / jeres Twitter- eller Instagram-konto og vises til dien / jeres kontaktpersoner der.

Formål og omfang af dataindsamlingen og udbyderens videre behandling og brug af data samt Deres rettigheder og muligheder for at beskytte din / jeres privatsfære kan du / I finde i udbyderens databeskyttelseserklæring.

Facebooks databeskyttelseserklæring: www.facebook.com/policy.php

Googles databeskyttelseserklæring: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitters databeskyttelseserklæring: twitter.com/privacy

Instagrams databeskyttelseserklæring: help.instagram.com/155833707900388/

Hvis du / I ikke ønsker at Google, Facebook, Twitter eller Instagram umiddelbart samkører de over vores hjemmeside indsamlede data med din / jeres profil i den pågældende tjeneste, skal du / I, før du / I besøger vores hjemmeside, logge dig / jer ud fra den pågældende tjeneste. Du / I kan også helt forhindre indlæsning af plugins med Add-ons til din / jeres browser, f.eks. med scriptblokken "NoScript" (http://noscript.net/).

Anvendelse af YouTube-komponenter

På vores hjemmeside anvender vi komponenter (videoer) fra virksomheden YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, et selskab under Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hertil anvender vi indstillingen " - udvidet databeskyttelsestilstand - ", som er stillet til rådighed af YouTube. Hvis du / I besøger en side, der råder over en integreret video, oprettes forbindelse til YouTube-servere, og derved bliver indholdet leveret gennem meddelelse til din / jeres browser på internetsiden. Ifølge oplysningerne fra YouTube bliver der kun sendt data til YouTube-serveren i " - udvidet databeskyttelsestilstand - " især om hvilke af vore internetsider, du / I har besøgt, hvis du / I ser videoen. Hvis du / I samtidigt er logget ind på YouTube, bliver disse oplysninger samkørt under din / jeres medlemskonto på YouTube. Dette kan du / I forhindre ved at logge ud fra din / jeres medlemskonto, før I besøger vores hjemmeside. 

Yderligere information om YouTubes databeskyttelse er stillet til rådighed af Google under følgende link: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Anvendelse af Google Maps

Denne hjemmeside anvender Google Maps til at vise kort og ruteplanlægninger. Til visning og fremstilling af lokationer anvendes Google Maps Geocoding API. Google Maps drives fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ved anvendelsen af denne hjemmeside accepterer du / I Googles, deres repræsentanters eller tredjeparters registrering, behandling samt anvendelse af automatisk indsamlet data såvel som data, du / I selv har indtastet. Vilkår for anvendelse af Google Maps kan du / I finde her: 

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/terms

https://www.google.com/policies/privacy

Integration af Trusted Shops Trustbadge

For at vise vores Trusted Shops kvalitetsmærke og de i påkommende tilfælde indsamlede evalueringer, samt til brug for tilbud på Trusted Shops produkter til en køber efter en bestilling, er Trusted Shops Trustbadge integreret på denne hjemmeside.

Formålet er at beskytte vores legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud i henhold til paragraf 6 afsnit 1 S. 1 litra F i GDPR.  Trustbadgen og de tjenesteydelser, der reklameres for, er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Ved åbningen af Trustbadgen lagrer hjemmesideserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, der f.eks. indeholder din / jeres IP-adresse, dato og tidspunkt for åbningen, mængden af data og den anmodende udbyder (adgangsdata), og dokumenterer åbningen af dokumentet. Disse adgangsdata bliver ikke evalueret og de overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af Deres besøg på siden.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, hvis du / I har givet samtykke til dette, hvis du / I efter afslutning har besluttet dig / jer for at bestille Trusted Shops-produkter, eller hvis du / I allerede har registeret dig / jer som bruger. I dette tilfælde gælder den kontraktlige aftale mellem dig / jer og Trusted Shops.

 

Bestemmelser for brug og beskyttelse af personfølsomme data ved brug af VR-Pay ved betaling med kredit- eller debetkort.

På denne hjemmeside har vi integreret komponenter fra VR-Pay. VR-Pay er en betalingstjeneste, der muliggør betaling uden brug af kontanter af produkter og tjenesteydelser på internettet. VR-Pay er en teknisk løsning, gennem hvilken online udbydere af varer og tjenesteydelser med det samme modtager en betalingsbekræftelse. Derefter kan udbyderen med det samme levere de bestilte varer, tjenesteydelser eller downloads til kunden. Driftsselskab for VR-Pay er CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, D-76227 Karlsruhe, Tyskland.

Vælger brugeren / køberen betalingsmuligheden "kredit- / debetkort" i forbindelse med bestilling i vores online-shop, overdrages brugerens / køberens automatisk genererede personfølsomme data til VR-Pay. Med valget af denne betalingsmulighed accepterer brugeren / køberen overdragelse af personfølsomme data, der er nødvendige for gennemførelse af betalingsafviklingen.

Ved køb, der indebærer udveksling af data med VR-Pay, overdrager køberen oplysninger om kredit-kortnummer, gyldighedsperiode, sikkerhedskode og navn til VR-Pay. Efter en teknisk kontrol af kontoen og indhentning af yderligere data til kontrol af dækning på kontoen gennemfører VR-Pay herefter brugerens / køberens betaling. Gennemførelse af betalingstransaktionen meddeles udbyderen af online-handlen automatisk.

De personfølsomme data, der overdrages VR-Pay, handler om fornavn, efternavn, adresse, e-mail adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for at gennemføre betalingsafviklingen. Overdragelse af data sker for at sikre betalingsafviklingen og for at undgå bedrageri. Vi overdrager herefter evt. også andre personfølsomme data til VR-Pay, når der gives en berettiget grund til overdragelsen.

VR-Pay videregiver i givet fald de personfølsomme data til relevante vare- eller tjenesteydelses-leverandører eller underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at bearbejde data.

Brugeren / køberen har altid mulighed for at tilbagekalde sin tilladelse til brug af personfølsomme data i forbindelse med straks-betaling. Tilbagekaldelsen påvirker ikke brugen af personfølsomme data, som det er nødvendigt at bearbejde, benytte eller videreformidle i forbindelse med en kontraktligt forpligtet betalingsafvikling. De til enhver tid gældende regler om brug og beskyttelse af personfølsomme data ved straks-overførelser kan ses (på tysk) på https://www.vr-pay.de/datenschutz-haftung/.

 

Navn og adresse på den ansvarshavende

Ansvarshavende i forhold til EU-databeskyttelsesforordning (EU-GDPR), øvrige gældende databeskyttelseslove i medlemsstaterne og andre bestemmelser af databeskyttelsesretslig karakter er:

Weissenhäuser Strand GmbH & Co. KG
Seestraße 1
23758 Weissenhäuser Strand

Tlf.: +49 (0) 4361 / 55-0
Fax: +49 (0) 4361 / 55-2750

Hjemmeside: www.weissenhaeuserstrand.de
E-mail: info(a)weissenhaeuserstrand.de
Ved fremsendelse af en e-mail bedes du / I venligst erstatte (a) med @. Den af os anvendte stavemåde tjener til at beskytte mod spam.

Administrerende direktører: David Depenau og Hagen Dreischhoff

Navn og adresse på databeskyttelsesrådgiveren

SHIELD GmbH
Martin Vogel
Perleberger Str. 10b
25421 Pinneberg

Telefon: +49 (0) 4101 / 77 44 70

E-mail: info(a)shield-datenschutz.de
Ved fremsendelse af en e-mail bedes du / I venligst erstatte (a) med @. Den af os anvendte stavemåde tjener til at beskytte mod spam.

Weissenhäuser Strand, oktober 2019

 

Evt. fremtidige ændringer i denne databeskyttelsespolitk

Vi forbeholder os ret til at ændre vores databeskyttelsespraksis og denne politik for i påkommende tilfælde at tilpasse dem til eventuelle ændringer af relevante love eller administrative bestemmelser, eller for bedre at kunne opfylde dine / jeres behov. Eventuelle ændringer i vores databeskyttelsespraksis vil på tilsvarende måde blive annonceret på dette sted. Bemærk venligst den aktuelle versionsdato på databeskyttelseserklæringen.

 

Bestil jeres ferie online her

Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads
Fjern plads